پروژه ها

ليست تعدادي از مراكز نصب شده 

 • اداره كل زندانها - ياسوج
 • برج آرمان
 • برق منطقه اي يزد
 • بيمارستان سوسنگرد
 • بيمارستان مسيح دانشودري
 • پتروشيمي بوشهر
 • پتروشيمي جم
 • پتروشيمي زاگرس
 • پتروشيمي مبين
 • پتروشيمي نوري
 • پتروشيمي مرواريد
 • پتروشيمي مهر
 • خدمات مهندسي كشتيراني و دريايي
 • دانشگاه آزاد اسلامي
 • دانشگاه ارشاد دماوند
 • دانشگاه مازندران
 • دفتر امام جمعه يزد
 • سازمان نقشه برداري كشور
 • شركت سارياك (شركتهاي نفتي)
 • شركت كيش اسپارك (شركتهاي گازي)
 • شركت ملي گاز ايران
 • شركت ملي گاز (مناطق مختلف)
 • شركت نفت  (سايت پايانه غرب و شرق)
 • شركت نفت مناطق مركزي
 • شركت نفت و گاز اروندان  (كمپ دارخوئين)
 • صدا وسيما
 • صنايع مس سونگون
 • لوله ونورد
 • مديريت صنايع پتروشيمي
 • نيروگاه سد شهيد عباسپور (سفار)
 • هتل صفائيه